Fresh complaint : stories的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Fresh complaint : stories' > '2017'的所有版本
格式
缩小搜索范围
年份
语种
  • 英语
显示的版本共有20 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Fresh complaint : stories 著者: Jeffrey Eugenides
著者: Jeffrey Eugenides
  打印图书 : 小说
英语
2017
 
London : 4th Estate
 
2. Fresh complaint : stories 著者: Jeffrey Eugenides
著者: Jeffrey Eugenides; Alfred A. Knopf Canada.
  打印图书 : 小说
英语
2017
 
New York : Alfred A. Knopf Canada
 
3. Fresh complaint : stories. 著者: Jeffrey Eugenides
著者: Jeffrey Eugenides
  打印图书
英语
2017
 
London 4th Estate
 
4. Fresh complaint : stories 著者: Jeffrey Eugenides
著者: Jeffrey Eugenides
  打印图书
英语
2017
First edition
 
New York : Farrar, Straus and Giroux
 
5. Fresh complaint : stories 著者: Jeffrey Eugenides
著者: Jeffrey Eugenides
  打印图书 : 小说
英语
2017
 
Toronto : Knopf Canada
 
6. Fresh Complaint : Stories. 著者: Jeffrey Eugenides
著者: Jeffrey Eugenides
  打印图书 : 小说
英语
2017
 
Knopf, Alfred A.
 
7. Fresh complaint : stories 著者: Jeffrey Eugenides
著者: Jeffrey Eugenides
  打印图书 : 小说
英语
2017
 
London : 4th Estate
 
8. Fresh complaint stories 著者: Jeffrey Eugenides
著者: Jeffrey Eugenides
  打印图书 : 小说
英语
2017
 
London 4th Estate
 
9. FRESH COMPLAINT;STORIES 著者: JEFFREY EUGENIDES
著者: JEFFREY EUGENIDES
  电子图书 : 文献
英语
2017
 
TORONTO : ALFRED A KNOPF CANADA
 
10. Fresh complaint : stories 著者: Jeffrey Eugenides
著者: Jeffrey Eugenides
  打印图书 : 小说
英语
2017
First edition
 
New York : Farrar, Straus and Giroux
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.